Sağlık

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği Değişti

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği Değişti

“Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği” ile “İyonlaştırıcı Işınım ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sıhhat Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” 26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni açıklanan radyoloji hizmetleri yönetmeliği Türk Sıhhat-Sen tarafınca açıklandı. Yeni açıklanan yönetmelikte, radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde kullanılacak cihazların; iyonlaştırıcı ışınım deposu içeren ve içermeyen cihazlar ile suni zeka ve robotik aygıt teknolojileri olarak gruplara ayrılması benzer biçimde bir oldukça mevzu ele alınıyor.

Yönetmelikte Neler Var?

1) Işınım deposu ile çalışanların giriş ve çıkışlarının hususi denetime, meydana gelen faaliyetlerin radyasyondan korunma bakımından hususi kurallara bağlı olduğu ve görevi gereği ışınım ile çalışan kişilerin senelik doz sınırlarının 6 mSv’den fazla ışınım dozuna maruz kalabilecekleri, iyonlaştırıcı ışınım kaynağının bulunmuş olduğu ve direkt radyasyona maruz kalınan alan, “Denetimli Alan” olarak tanımlanmıştır.

2) Işınım Güvenliği Komitesi yeni yönetmelikte yer almamaktadır. Bunun yerine Yönetici, Sorumlu Müdür, Merkez Sorumlusu ve Birim Sorumlusu tarif ve kavramları getirilmiş olup vazife, yetki ve sorumlulukları açıkça düzenlenmiştir. Yönetici yada sorumlu müdüre Gözetimli radyoloji birimlerinde çalışan personelin sıhhat iznini kullandırma görevi/yetkisi verilmiştir. Merkez sorumlusu ise denetimli alanlarda(görevi gereği ışınım ile çalışan kişilerin senelik doz sınırlarının 6 mSv’den fazla ışınım dozuna maruz kalabilecekleri, iyonlaştırıcı ışınım kaynağının bulunmuş olduğu ve direkt radyasyona maruz kalınan alan) iyonlaştırıcı ışınım deposu aleti kullanan personelin etkin doz aşımı halinde sıhhat iznini derhal kullandırmakla göreve getirilmiştir.

3) Bu Yönetmelik kapsamında radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde kullanılacak cihazlar; iyonlaştırıcı ışınım deposu içeren ve içermeyen cihazlar ile suni zeka ve robotik aygıt teknolojileri olmak suretiyle aşağıdaki şekilde üç gruba ayrılmış ve aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır;

a) İyonlaştırıcı ışınım deposu içeren cihazlar:

1) Bilgisayarlı tomografi aleti.

2) Mamografi aleti.

3) Tomosentez aleti.

4) Kemik-mineral dansitometresi aleti.

5) Durağan(durgun)/mobil röntgen aleti.

6) Anjiografi aleti.

7) Durağan(durgun)/mobil skopi.

8) Floroskopi.

9) Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) C-kollu röntgen/floroskopi.

10) Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography (ERCP).

 

b) İyonlaştırıcı ışınım deposu içermeyen cihazlar:

1) Manyetik Rezonans (MR).

2) Ultrason.

3) Doppler.

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği Değişti

c) Suni zeka ve robotik aygıt teknolojileri.

(2) Sıhhat kurum ve kuruluşu bünyesinde kullanılan mobil röntgen ve skopi benzer biçimde hareketli iyonlaştırıcı ışınım kaynakları radyoloji merkezlerinin sorumluluğunda çalıştırılır.

(3) İyonlaştırıcı ışınım kaynakları için NDK’den lisans alınması zorunludur.

4) Işınım kaynakları ile çalışacak personelin emek verme şekli, 3153 sayılı Kanunda öngörülen emek verme süresini aşmamak kaydıyla doğrusu belirlenen 35 saat ile sınırı olan olacak şekilde hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya yada nöbet şeklinde düzenlenebilir.

İyonlaştırıcı ışınım deposu içermeyen cihazlar ile çalışacak personelin emek verme şekli hizmetin etkinlik ve sürekliliğinin sağlanması bakımından vardiya yada nöbet şeklinde düzenlenebilir.

5) Kesintisiz sıhhat hizmeti sunulan sıhhat kurum ve kurumlarında ve radyoloji uzmanlık eğitimi verilen radyoloji merkezlerinde radyoloji uzmanlık öğrencileri ve radyoloji uzmanları nöbet usulü ile çalışabilir.

Ek olarak uzun süreden beri gündemde olan ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde ilgili yargı kaldırıldıktan sonrasında bu düzenlemeye kadar kim tarafınca uygulanacağı net olmayan radyoloji merkezlerinde, ünitelerde ve gözetimli radyoloji birimlerinde mobil röntgen yada skopi benzer biçimde hareketli cihazların kullanılacağı ışınım uygulamaları, tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri tarafınca yürütülecektir.

6) Doz limitleri ve dozimetreye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

(1)Yönetmeliğe uygun olarak denetimli alanlarda iyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışan personel kişisel dozimetre taşımak zorundadır. Girişimsel radyoloji ve floroskopik uygulamalarda çalışanlar kişisel dozimetresine ek olarak el bileği yada yüzük dozimetresi taşır.

(2) İyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışanlar için etkin doz ardışık beş yıl toplamında 100 mSv’i geçemez. Etkin doz senelik 20 mSv’i, aylık 2 mSv’i geçemez.

(3) El, ayak yada cilt için senelik eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv’dir.

(4) 18 yaşını doldurmamış olanlar ışınım deposu ile çalışılan işlerde vazife alamazlar. Eğitim amaçlı olmak kaydıyla, eğitimleri ışınım kaynaklarının kullanılmasını gerektiren 16-18 yaş arası yetişmen ve öğrenciler bu eğitimlerini bir tek denetimli alan haricinde kalan alanlarda alabilir. Mesleki eğitimleri gereği ışınım deposu ile emek vermesi mecburi 16-18 yaş arası yetişmen ve öğrenciler için etkin doz, göz merceği ve tüm vücut için yılda 6 mSv’i geçemez.

(5) Hamile personel için senelik doz sınırı, Nükleer Denetleme Kurumu tarafınca cemiyet için belirlenmiş senelik doz sınırlarını aşamaz.

(6) Senelik doz sınırları ile ilgili öteki hususlarda Nükleer Denetleme Kurumu tarafınca meydana getirilen düzenlemeler esas alınır.

(7) Dozimetri hizmeti Nükleer Denetleme Kurumu tarafınca yetkilendirilen kuruluşlardan alınır.

(8) Dozimetre neticeleri Nükleer Denetleme Kurumu bünyesindeki Ulusal Merkezi Doz Kayıt Sistemine ve Bakanlık merkezi sistemine gönderilir.

(9) Kişisel dozimetre ölçümlerinde doz limitlerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde ölçümü meydana getiren kurum derhal radyoloji merkezine, üniteye yada gözetimli radyoloji birimine bildirimde bulunur.

(10) Kişisel dozimetre ölçümlerinde aylık 2 mSv değerinin aşılması durumunda merkez sorumlusu ve radyasyondan korunma sorumlusu probleminin kaynağını inceleyip değerlendirir, var ise eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesi için lüzumlu tedbirleri alır ve Nükleer Denetleme Kurumu mevzuatı kapsamında işlem yapılır.

 

İYONLAŞTIRICI RADYASYON VE RADYONÜKLİT KULLANILARAK SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN DÜZENLEMELER

1) İyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile çalışanların emek verme esasları şu şekilde belirlenmiştir;

Bir tek iyonlaştırıcı radyasyona teşhis, tedavi yada araştırmanın yapıldığı bölgeler ile bu iş ve işlemlerde çalışan personelin haftalık emek verme süresi 35 saattir. Bu çalışanların, denetimli alanlarda koruyucu ekipman ve dozimetre kullanımı zorunludur.

Bu kaynaklar ile çalışacakların işe başlamadan ilkin ve başlamadan sonraki senelik sıhhat kontrolleri yönetmelik ekindeki forma istinaden yapılacaktır. İlgili yönetmeliğe ve EK-1 forma ulaşmak için tıklayınız.

Işınım deposu ile çalışacak personelin emek verme şekli 35 saati geçmemek suretiyle vardiya yada nöbet şeklinde düzenlenebilir.

Hamilelik şüphesi olan, hamile yada emzirenin iyonlaştırıcı ışınım kaynakları ile emek verme şartları fetüs yada emzirilen çocuğun radyasyondan korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenir.

2) Sıhhat(Şua) İzni şu şekilde düzenlenmiştir.

Bir tek İyonlaştırıcı ışınım kaynakları ve radyonüklitlerin kullanıldığı denetimli alanlarda çalışanlara sıhhat(şua) izni verilir. Bu iznin süresi, bu çalışanların bir takvim yılı içinde denetimli alanlarda fiilen çalmış olduğu süreler dikkate alınarak Yönetmelikte yer edinen “EK-2 Sıhhat İzni Tablosu”nda belirtilen emek verme süresine bakılırsa belirlenir.

Mobil röntgen yada skopi benzer biçimde hareketli cihazları kullanan iyonlaştırıcı ışınım deposu ile çalışanlara verilecek sıhhat izni süresi, bu çalışanların bir takvim yılı içinde denetimli alanlarda fiilen çalmış olduğu süreler dikkate alınarak Yönetmelikte yer edinen “EK-2 Sıhhat İzni Tablosu”nda belirtilen emek verme süresine bakılırsa belirlenir.

Başa dön tuşu